Invånare
Publicerad: 2011-11-16

Aktuella planer från samhällsbyggnadsförvaltningen

Just nu har vi många planer ute på samråd eller utställning. Här kan du läsa kortfattade beskrivningar av de planer som är ute.
Planen syftar till att möjliggöra uppförande och drift av 2 vindkraftverk om vardera 3 MW. Planens syfte är att möjliggöra uppförande av ytterligare ca 20 st garage utöver de befintliga, utföra en gång- och cykelväg i anslutning till väg 785 samt utföra en ny lokaltillfart till fastigheten Evensås 1:137.Programmet föreslår en planändring för församlingshemmet, från gällande markanvändning allmänt ändamål till bostäder, då behovet och användningen av detta församlingshem har minskat. Programmet syftar till att studera olika alternativ för bebyggelsens utformning.Syftet med planen är att ändra markanvändningen så att mark skapas för småindustri och handel med skrymmande varor, samt utöka byggrätten i anslutning till tomten som har använts för kommunens förråd. Planen syftar även till att ta bort en byggrätt för handel på en kommunägd fastighet intill Mariedalskolan eftersom platsen har bedömts som olämplig för ändamålet. Vidare syftar planen syftar till att utöka byggrätten för Mariedals förskola för att möjliggöra en framtida utbyggnad samt bibehålla nuvarande byggrätt för Mariedalsskolan.
© Lysekils kommun
453 80 Lysekil
Telefon växel: 0523-61 30 00
E-post: registrator@lysekil.se
Sidansvarig: Lysekils kommun