Invånare
Publicerad: 2016-03-15

Angående beskärningsarbetena i kommunen

Då vi fått in mycket frågor och tankar kring de arbete som sker ute i kommunen väljer vi att här ge svar på varför vi gör det, och hur de påverkar omgivningarna positivt.

Det huvudsakliga syftet med beskärningsarbetena i kommunen är naturvård, de innebär att vi ger plats till den vegetation som ska växa på platsen. Arbetet hjälper även till med att återskapa hällmarskaraktärer, skapa siktlinjer mot havet vid populära vandringsstråk, ökar tryggheten runt gång- och cykelvägar och i parker, och ta fram och synliggöra vackra berghällar som är karakteristiska för vår kommun.

Att hålla nere viss vegetation för att ta fram hällmarker främjar även den biologiska mångfalden. Sedan någon vecka pågår borttransport av röjningsmaterial som nu kommer att användas till flisning.

På vägen ner mot Ålevik har vi exempelvis röjt för den elledning som går genom berört område. I anslutning till att materialet skulle tas bort så fattades beslut om att även röja för gångvägen och att ta fram vissa partier av hällmark och en siktlinje mot havet. Detta för att öka biologisk mångfald, öka rekreationsupplevelsen samt skapa sikt och ökad känsla av trygghet för de gående.

Det är LEVA i Lysekil AB som, på uppdrag av Lysekils kommun, utför skötsel av kommunala gator och parker. Inför säsongen 2016 har som sagt omfattande arbeten med underhållsbeskärning, föryngringsbeskärning och gallring genomförts i ett flertal områden i både Lysekil, Brastad och på Skaftö. I vissa fall har beskärningen varit tämligen kraftig och detta framförallt för att områdena varit kraftigt eftersatta i sitt underhåll under en längre tid. I vissa fall har åtgärderna även omfattat nedtagning av större träd där vi misstänkt skador, sjukdom med mera.

Med vänlig hälsning

Utvecklingsenheten, Lysekils kommun

© Lysekils kommun
453 80 Lysekil
Telefon växel: 0523-61 30 00
E-post: registrator@lysekil.se
Sidansvarig: Lysekils kommun