Invånare
Publicerad: 2015-01-22

Kommunal snöröjning i Lysekils kommun

Nu när vintern är här är det bra att känna till vad som gäller kring den kommunala snöröjningen.

Lysekils kommun ombesörjer vinterväghållning (snöröjning och halkbekämpning) på det kommunala väg- och gatunätet.

Vinterväghållningen sker i regel enligt nedanstående turordning:

1. Huvudgator samt gång-, cykel- och skolvägar
2. Bostadsgator
3. Parkeringar

Snöröjning på enskilda vägar på landsbygden

Lysekils kommun snöröjer även enskilda vägar på landsbygden under förutsättning att:

1. Vägen betjänar fastigheter där det bor personer folkbokförda i Lysekils kommun.
2. Vägen har en längd över 100 meter, undantag om det bor pensionärer längs vägen.
3. Snödjupet är minst 10 cm.
4. Vägen är framkomlig för traktor med plog.
5. Vägen är röjd för träd och buskar, fri höjd 4,5 meter.
6. Vägen är utmärkt med snökäppar.

Lysekils kommun snöröjer inte om större snösamlingar kunnat undvikas genom snöstaket.

Observera att kommunen endast snöröjer, åtgärder mot halka ombesörjs av respektive väghållare.

© Lysekils kommun
453 80 Lysekil
Telefon växel: 0523-61 30 00
E-post: registrator@lysekil.se
Sidansvarig: Lysekils kommun