Invånare
Publicerad: 2013-10-10

Samtal om förskolans framtid

Ett av besparingsförslagen från bildningsförvaltningen innebär att dagbarnvårdare flyttar in i förskoleverksamheten. Förslaget påverkar både familjer med barn hos dagbarnvårdare och familjer med barn i förskolan.
Onsdagen den 9 oktober träffades föräldrar, dagbarnvårdare, förskolechefer, förvaltningschef och politiker för att prata om effekter och konsekvenser av förslaget.

Onsdagkvällen var fördelad på två möten, ett möte som riktade sig till föräldrar med barn hos dagbarnvårdare och ett möte som fokuserade på hela förskolan i Lysekils kommun.

Frågor om effekter

Det första mötet hölls på Kronbergets förskola och där möttes föräldrar, dagbarnvårdare, förvaltningschef och förskolechefer. Förvaltningschef Staffan Sjölund började med att gå igenom budgetprocessen och visa besparingsförslaget i dess helhet tillsammans med en konsekvensanalys. 

Efter inledningen följde en frågestund och fokus var på frågor som rörde lagstadgade krav, antal barn per anställd, ekonomi och effekter för barnen och samhället.

Ekonomin i fokus

Möte nummer två hölls i Gullmarsskolans aula och cirka 60 personer deltog. Vid detta tillfälle fanns även politiker från bildningsnämnden, kommunfullmäktige och kommunstyrelsen på plats.

Även vid detta tillfälle inledde förvaltningschef Staffan Sjölund med sin genomgång för att alla skulle få samma utgångsläge. Frågorna som följde handlade främst om oro för att inte få en förskoleplats i tid, kommunens ekonomiska läge och om besparingarna görs inom rätt verksamheter.

Fortsatta möten

Kvällen avslutades med att en föräldragrupp bildades som kan ha kontakt och dialog med politiker och tjänstemän. Kommunen åtog sig också att anordna ett nytt möte för att fortsätta dialogen om förskolan.

Om budgetprocessen för bildningsförvaltningen

I juni fattade kommunfullmäktige beslut om bildningsförvaltningens ekonomiska ramar 2014. Bildningsförvaltningen omfattar fritid, kultur, förskola och grundskola. I slutet av september tog bildningsnämnden beslut om att spara 16,5 miljoner kronor under 2014 baserat på de ramar kommunfullmäktige beslutat om.

Tjänstemännen i bildningsförvaltningen har utifrån sparkravet tagit fram ett förslag till sparpaket med flera åtgärder. Kommunstyrelsen bereder nu ärendet fram till kommunfullmäktiges sammanträde i november. Innan dess kommer beslut att tas om skattesatsen i Lysekils kommun. I november fattar kommunfullmäktige det slutgiltiga beslutet om vilka ekonomiska ramar som gäller för 2014 och vilka besparingsåtgärder som eventuellt genomförs.

© Lysekils kommun
453 80 Lysekil
Telefon växel: 0523-61 30 00
E-post: registrator@lysekil.se
Sidansvarig: Lysekils kommun