Invånare
Publicerad: 2013-10-15

Ungas drogvanor kartlagda

Ungdomars erfarenheter och användning av olika typer av droger mättes i en regionövergripande undersökning våren 2013. Nu är undersökningen klar och folkhälsosamordnare Anna Nyman-Holgersson kommenterar resultaten för Lysekils kommun.

- Vi som arbetar inom området känner igen oss i bilden som undersökningen förmedlar och vi kommer använda resultaten för att jobba vidare. 

Undersökningen är gjord bland elever på årskurs nio samt elever i årskurs två på gymnasiet och lyfter frågor om alkohol, tobak och narkotika.

Resultaten visar att tobaksanvändandet bland unga i Lysekils kommun följer regionens siffror. Intensivkonsumtionen av alkohol är däremot något högre liksom andelen elever som någon gång provat narkotika.  

Tobaksanvändande

Trenden i hela Västra Götalandsregionen är att många ungdomar börjar röka mellan årskurs nio och årskurs två på gymnasiet. Samma tendens gäller även för snusningen.

Resultaten visar att ungdomarna i Lysekil kommun använder tobak i ungefär samma utsträckning som i övriga regionen.

-Rökningen är en inkörsport till många andra droger, man är mer benägen att prova hasch och marijuana om man redan röker, säger Anna.

Alkoholkonsumtion

Andelen elever som intensivkonsumerar alkohol är högre i Lysekils kommun i jämförelse med regionens genomsnitt. På högstadiet intensivkonsumerar 20 procent och på gymnasiet 35 procent, motsvarande siffror för regionen är 11 respektive 31 procent.

-Acceptansen för alkohol är större i samhället än för andra droger. Tyvärr är det så att många som provar exempelvis narkotika redan är berusade av alkohol. Skola, föräldrar, fritid och föreningsliv har ansvar för att arbeta för en ”icke acceptans” av alla droger, berättar Anna.

Narkotikaanvändande

Resultat från tidigare undersökningar i Lysekils kommun visar att andelen ungdomar som någon gång provat narkotika är relativt oförändrad sedan 2011. Årets siffror för ungdomar i grundskolan är 9 procent respektive 18 procent i gymnasiet. I hela regionen är motsvarande andelar 7 respektive 17 procent.

-Det blir lättare och lättare för ungdomar att få tag på narkotika och därför är det fler som provar. Alla som provar hamnar inte i ett missbruk men det är allvarliga tendenser vi ser i hela samhället, säger Anna.

Samverkan är nyckeln

Forskning visar att en flerkomponents strategi är mest effektivt för att minska användingen av droger. Det innebär att flera arenor måste samverka för att få effekt. Exempel på arenor är skola, föräldrar, socialtjänst, föreningsliv och polisen.  Lysekils kommun arbetar med ett Barn och ungdomspolitiskt program som tittar på att stärka samverkansformer kring barn och unga. 

En policy och handlingsplan för drogförebyggande arbete inom skola och öppen fritidsverksamhet håller också på att arbetas fram.

-Vi har en enorm kraft i att arbeta tillsammans och det ska vi spinna vidare på. Om alla arenor bestämmer sig för att fokusera på ”icke-acceptans” av tobak, alkohol och narkotika bland unga kan vi lyckas vända siffrorna, säger Anna.

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, på uppdrag av Västra Götalandsregionen. CAN har gjort den heltäckande undersökningen för Västra Götaland i samband med sin årliga riksundersökning av skolungdomars drogvanor. 

Undersökningen i  Västra Götaland  omfattar cirka 12 000 enkätsvar från elever i årskurs nio och lika många från gymnasiets år två.

Rapporten i sin helhet finns publicerad på Västra Götalandsregionens webbplats:

Gemensam undersökning om ungdomars drogvanor i Västra Götalandsregionenlänk till annan webbplats

© Lysekils kommun
453 80 Lysekil
Telefon växel: 0523-61 30 00
E-post: registrator@lysekil.se
Sidansvarig: Lysekils kommun